หน่วยวัดทางไฟฟ้า คืออะไร ?

หน่วยวัดทางไฟฟ้า เป็นหน่วยมาตรฐานสากลที่ใช้สำหรับการแยกหน่วยของการระบบกระแสไฟฟ้า โดยจะมีอยู่ในหลายหน่วย ดังเช่นว่า แรงกดดันกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ฯลฯ มารู้จะกับหน่วยวัดทางไฟฟ้าต่างๆได้เลย แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage) แรงดันไฟฟ้า (Voltage) หรือแรงดันกระแสไฟฟ้า เป็นแรงดันที่ทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านแรงต้านทานของวงจรระหว่างจุดสองจุด ทำให้ไฟฟ้าไหลในวงจร ใช้เครื่องหมายย่อเป็นตัว “V” โดยจะมีหน่วยย่อยดังต่อไปนี้

1,000 ไมโครโวลต์ (µV) มีค่าเท่ากับ 1 มิลลิโวลต์ (mV)
1,000 มิลลิโวลต์ (mV) มีค่าเท่ากับ 1 โวลต์ (V)
1,000 โวลต์ (V) มีค่าเท่ากับ 1 กิโลโวลต์ (kV)

กระแสไฟฟ้า (Current)

กระแสไฟฟ้า (Current)เป็นการเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอของอิเล็คตรอนที่เคลื่อนที่โดยจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง จากวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าลบ ไปยังวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวก ใช้เครื่องหมายแทนกระแสไฟฟ้าเป็น“I” และก็มีหน่วยวัดเป็น แอมเปร์ (Ampere) ใช้เครื่องหมายเป็น “A” โดยที่กระแสไฟฟ้าจะแบ่งเป็น 2 จำพวกเป็น กระแสไฟฟ้าตรง รวมทั้งกาแสกระแสไฟฟ้าสลับ กระแสไฟตรง (Direct Current) เป็นจำพวกของไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของอิเล็คตรอนไปในทำนองเดียวกันตลอด และ กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current) เป็นจำพวกของกระแสไฟ ที่มีทิศทางการไหลของอิเล็คตรอนไปในแนวทางที่เปลี่ยนซ้ำๆกันอยู่เสมอเวลา

แรงต้านทาน (Resistance)

ค่าแรงต้านทานจะเป็นค่าของเครื่องมือหรือวัตถุที่เป็นทางไหลผ่านของไฟฟ้า อย่างเช่น สายไฟ ซึ่งจะมีความรู้และความเข้าใจสำหรับในการต้านทานกระแสการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่พอๆกับ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ โดยเครื่องมือที่มีค่าแรงต้านทานสูงจะมีผลให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้น้อย ส่วนอุปกรณ์ที่มีค่าแรงต้านทานต่ำกระแสไฟก็จะไหลผ่านได้มาก โดยเครื่องหมายของค่าแรงต้านทานจะใช้ตัว “R” รวมทั้งหน่วยวัดของค่าแรงต้านทานเป็น โอห์ม (Ohm) โดยมีเครื่องหมายเป็นตัว “Ω”

กำลังไฟฟ้า (Electric Power)

กำลังไฟฟ้า (Electric Power) เป็นค่าที่แสดงถึงอัตราการใช้พลังงานสำหรับในการดำเนินการของอุปกรณ์ต่างๆโดยที่ทุกเครื่องใช้ไฟฟ้าชอบมีเจาะจง โดยใช้เครื่องหมายตัว “P” และก็มีหน่วยวัดเป็น วัตต์ ใช้เครื่องหมายแทนด้วยตัว “W”

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy)

พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy) เป็นค่าที่แสดงถึงการใช้งานพลังงานไฟฟ้าไปในช่วงเวลาหนึ่ง โดยจะมีหน่วยเป็น วัตต์ชั่วโมง (KWh) หรือ ยูนิต ซึ่งค่ายูนิตนี้เองจะนำไปคำนวนเป็น ค่าไฟฟ้า อีกด้วย

ความถี่ (Frequency)

ค่าความถี่ (Frequency) เป็นค่าที่ใช้เพื่อสำหรับการวัดความถี่หรือปริมาณรอบของกระแสไฟต่อวินาที ซึ่งค่านี้จะใช้กับไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ โดยจะมีหน่วยเป็น Hertz หรือเครื่องหมาย “Hz”

บทความจากเว็บอุปกรณ์ไฟฟ้าอันดับ 1
─────────────────────
apelectric2005